ODA-ÜYE İLİŞKİLERİNE ESAS MAHKEME KARARLARI

Eklenme Tarihi: 30/04/2014

Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetleri Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında, ürettikleri mimari projeleri mesleki denetime tabi tutmayan ve bu sebeple Onur Kurulu`na sevk edilerek cezalı duruma düşen iki mimar ve aynı zamanda iki elektrik mühendisinin Ankara 10.İdare Mahkemesi, Ankara 8.İdare Mahkemesi, Ankara 15.İdari Mahkemesi ve Konya 1.İdare Mahkemesi`nde açtıkları Onur Kurulunun kararlarının iptali davasında mahkemeler Oda`nın uygulamasını haklı bularak davaları reddetti.

Mahkeme kararlarında özetle, Çevre ve Şehirlilik Bakanlığı`nın yönetmelik ve genelgeleriyle ya da ruhsat veren idarelerin Oda onayı aramamaları ve bu uygulamaya yasaklar getirmeleri gibi bir durumun Oda`nın uygulamasını ortadan kaldırmayacağına, Oda yönetmeliklerine üyeler tarafından uyulmasının zorunlu olduğuna hükmederek davalar reddedildi.

Anılan 8.İdare Mahkemesi verdiği kararla "Davacı tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü`nün 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında 25.04.2012 tarih ve 1310 sayılı Genelgenin düzenlendiği, söz konusu Genelgenin 6.maddesi uyarınca odaların denetim yapma yetkisinin kalmadığı iddia edilmişse de, aynı yöndeki düzenlemenin 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 8/1 maddesinde de getirildiği, `Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dâhil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez` yolundaki söz konusu düzenlemelerin yapının ruhsata bağlanmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak, ruhsat verilmesi sırasında projelerin meslek odalarının vize veya onayına tabi tutulamayacağına ilişkin olduğu, bu düzenlemenin esasen yapının ruhsatlandırılması öncesi vize ve onay şartını ortadan kaldırdığı, ancak bu düzenlemenin meslek odası ile üyesi arasındaki meslekli denetime sunma yükümlülüğünün bertarafı anlamına gelmeyeceği, meslek odası ve üyeleri arasındaki hukuki duruma ilişkin olmadığı, farklı alanlardaki farklı düzenlemelere ilişkin olduğu sonucuna varılarak davacının iddiası yerinde görülmemiştir." ifadesine bulundu.

Yine Ankara 10.İdare Mahkemesi iptal gerekçesinde "diğer taraftan üyelerin meslek odasının kendileri için koyduğu kurallara uymakla yükümlü oldukları, mimarın mesleki denetim yaptırma yükümlülüğünün, iş sahibinin veya ruhsat veren idarelerin bu denetimi aramaması durumunda da ortadan kalkmayacağı anlaşıldığından, davacının cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır" ifadesine yer verdi.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası