Yürütmenin Durdurulması

Eklenme Tarihi: 15/05/2024

sağlıkbweb.jpg
Sağlık Bakanlığınca, “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yayımlanan Genelge ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarının açılış başvurusu sürecinde, “Deprem Güvenlik Raporu/Deprem Dayanıklılık Raporu” adı altında bir rapor sunmaları zorunlu hale getirilmiş ve bu raporun da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınacağı düzenlenmiştir.

Söz konusu genelge ile getirilen Deprem Güvenlik Raporu/Deprem Dayanıklılık Raporunun içeriği, kimler tarafından ne şekilde hazırlanacağı belirlenmediği gibi, tanımsız olan bu raporun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tanımlanmamış bir şekilde belirlenecek kuruluşlarca yapılacağı düzenlenerek, yapı uzmanlık alanında Serbest İnşaat Mühendisi/İşyeri Tescil Belgesi sahibi inşaat mühendislerinin, bu alanda hizmet üretmeleri hukuka aykırı biçimde engellenmeye çalışılmıştır. 

Gerek kamu yapılarının gerekse özel yapıların deprem dayanımının belirlenmesi ve yapı envanteri çıkarılması, bu envanter verileri ile gerekli tedbirlerin alınması Odamız tarafından da kamu yararı gereği olduğu belirtilen ve savunulan bir konudur. Ancak İdarenin düzenleyici işlemelerinin objektif, açık, belirgin ve dayanağının olması hukuk devleti ilkesi gereği olup, düzenlemede yer alan “Deprem Güvenlik Raporu” ve “Deprem Dayanıklılık Raporu” gibi mevzuatta tanımı olmayan rapor ifadelerine yer verilmesi ve sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlarca bu hizmetin verilebileceğinin düzenlenerek serbest çalışan inşaat mühendislerinin bu alanda hizmet üretmelerinin engellenmesi hukuka aykırıdır.

Odamızca belirtilen gerekçelerle açılan davada Danıştay talebimizi haklı bularak işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası