TMMOB Tarafından “Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik ”in İptali İstemiyle Dava Açıldı

Eklenme Tarihi: 29/11/2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Resmi Gazetede yayımlanan “Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik “in yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TMMOB tarafından Danıştay’da dava açıldı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 28.09.2022 tarih ve 31967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik”in yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TMMOB tarafından Danıştay’da dava açıldı. Yönetmeliğin tamamının iptali istemiyle açılan davada ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "İleri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren özellik arz eden binaların projeleri, bu alanda Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılır." İfadesinin de Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesi talep edildi.

Dava dilekçesinde 3458 ve 6235 sayılı Yasalarda “özel binalar tasarım gözetmenliği” şeklinde bir faaliyet alanı/meslek/unvan bulunmadığı, 6235 sayılı Yasa gereği mühendislik ve mimarlık ihtisas alanlarını belirlemenin TMMOB'nin yetki ve görev alanında olduğu, Yasa ile verilmiş bir yetkinin Yönetmelikler eliyle yok sayılamayacağı belirtildi. Her türlü imar ve yapılaşma süreçleri ile depremler ve genel itibariyle afetlerin Birliğe bağlı Odaların iştigal alanındaki mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplinleriyle doğrudan ilgili olduğu, alanın gereklerine ve kamu yararına en uygun olan düzenleme ve uygulamalara ulaşılabilmesinin sağlanmasının kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının varlık nedeni olduğu hususlarına değinildi. Dava konusu Yönetmeliğin hem düzenlediği alan itibariyle hem de bu alanda yürütülecek mesleki faaliyetlere ve faaliyetleri yürütecek olan meslek mensuplarına yönelik kriter ve kurallar getirmesi nedeniyle TMMOB’nin yetki alanına müdahale edildiği vurgulandı.

Yine yapılan düzenlemelerin, bilimin ve tekniğin öngördüğü şekilde bütün ve kalıcı bir planlama, kentleşme ve yapılaşma sürecine hizmet edecek düzey ve yeterlilikte olmadığı, belirlilikten uzak düzenlemeler getirildiği, kamu yararına aykırılık taşıdığı belirtildi. Son olarak bilimsel ve teknik esaslara, uzmanlık ayrımına, yapı ve imar Yasaları ile 6235 sayılı Yasaya, hukukun genel ilkelerine, Anayasa maddelerine de aykırılık taşıyan Yönetmeliğin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve ardından yapılacak inceleme neticesinde iptali talep edildi.    

 

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası